Dziś jest:    21.09.2021 r.
Statut Przedszkola Publicznego Nr 16 w Ostrowcu Św.
Otwórz Statut w nowym oknie

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 16 im. KOLOROWA AKADEMIA
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Przedszkole Publiczne nr 16 jest placówką publiczną, która :
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową.
  5. posiada koncepcję pracy; która jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Ostrowcu Świętokrzyskim, osiedle Pułanki 6
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, z siedzibą przy ul. J. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne nr 16.
 6. Przedszkole ma nadane imię, które brzmi "Kolorowa Akademia"
 7. Przedszkole prowadzi :
  1. wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;
  2. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
  3. działalność innowacyjną zgodną z zasadami i warunkami wprowadzania innowacji
 8. Przedszkole używa pieczęci firmowej, zawierającej pełną nazwę przedszkola:
  Przedszkole Publiczne nr 16
  im. Kolorowa Akademia
  os. Pułanki 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  tel.(041)2620976
  NIP 6611065210
  REGON 290014721
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
  1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,
  2. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
  3. udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
  4. wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
  5. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  6. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.
........
........
Czytaj całość

Informację opracowała:  Katarzyna Dryjas
Informację opublikowała: Katarzyna Dryjas
Data:Projekt: _DM_